Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Predávajúci:

Bc. Lucia Horáková

IČO: 47604221

DIČ: 1082312737

so sídlom: J. Kozáčeka 34, 960 01 Zvolen, 

zapísaná na okresnom úrade Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-23412

e-mail: lucia.itak@gmail.com

web: itak.sk

(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.itak.sk.

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Poskytované služby 

2.1 Predmetom zmluvy je vyučovanie talianskeho jazyka online formou podľa aktuálnej ponuky kurzov, ktoré sú zverejnené na stránke itak.sk. Súčasťou kurzov sú audiovizuálne nahrávky s lekciami, učebný materiál vo forme PDF, ktorý si môžu študenti stiahnuť a vytlačiť, gramatické a lexikálne cvičenia, kratšie hodiny s lektormi cez platformu Zoom. 

2.2 Aktuálna ponuka online kurzov aj s cenami sa nachádza na stránke itak.sk

2.3 Po uhradení poplatku za online kurz získa kupujúci prístup k lekciám. Trvanie online kurzu si vyberie kupujúci sám podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na stránke. 

2.4 Po uplynutí doby trvania zvoleného kurzu a po opätovnom nepredĺžení kurzu, teda nezaplatením kurzu, kupujúcemu zaniká prístup k online kurzu a jeho prihlasovacie údaje budú nefunkčné.

III. Objednávka online kurzu

3.1 Kupujúci na stránke itak.sk vyplní objednávkový formulár online kurzu s povinnosťou platby. 

3.2 Na uvedený e-mail budú po spracovaní platby zaslané kupujúcemu prihlasovacie údaje. 

3.3 Prístup k lekciám na stránke itak.sk bude mať kupujúci po dobu trvania online kurzu, ktorý si zadal v objednávke. Prístup je určený len pre jednu osobu a je zakázané poskytovať údaje tretím stranám, či obsah ďalej predávať a kopírovať.

IV. Odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúco berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.2 Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od začiatku kurzu, t.j. od zaslania prihlasovacích prístupov v prípade, že sa kupujúci neprihlásil svojimi údajmi ani raz na stránku itak.sk.

4.3 Zmluva o poskytnutí služby sa považuje za uzatvorenú okamihom, keď kupujúci odoslal objednávkový formulár s povinnosťou platby a za služby zaplatil.

4.4 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho e-mailom na lucia.itak@gmail.com „oznámenie o odstúpení od zmluvy“. 

4.5 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy o poskytnutí služby oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, vrátiť všetky peňažné prostriedky. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil, resp. ak o takom spôsobe informoval predávajúceho v rámci odstúpenia od zmluvy, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

V. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Kupujúcemu budú na jeho e-mail zadaný v objednávke zaslané prihlasovacie údaje a heslo, ktorými sa prihlási k online kurzu na stránke itak.sk. Heslo si môže kupujúci pri prvom prihlásení zmeniť.

5.2 Prihlasovacie údaje budú zaslané kupujúcemu na jeho e-mail do 24 hodín od pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Prihlasovacie údaje vytvára predávajúci v pracovných dňoch od pondelka do piatka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.1.2022.